1: Baggrund og hvem du kan kontakte - den dataansvarlige
Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU - Databeskyttelsesforordningen.
Corvia er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig. Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til de dataansvarlige:
Forstander Thomas Roll eller Stedfortræder Carsten Riber
Opholdsstedet Corvia
8355 Solbjerg
30278355
admin@corvia.dk
2: Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke
Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige.
Formålet med behandlingen er at kunne administrere dit ophold på Corvia, således der leves op til de krav som er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.
Samtykke og tilbagetrækning af samtykke Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.
Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.
Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold på Corvia, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for Corvias opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold på Corvia. Hvilke personoplysninger registrerer Corvia? Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som: CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v. Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger. Derimod registrerer vi ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Videregivelse af oplysninger Corvia videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du eller dine forældre/værge har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.
3: Indsigt i egne oplysninger
I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere eller medarbejdere på Corvia Har du et ønske om indsigt i dine personoplysninger, bedes du rette henvendelse til de dataansvarlige. Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en frist på max 60 dage oplysningerne udleveres normalt gratis. Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.
4: Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning
I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges.
5: Sletning af Personoplysninger
Corvia opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt. Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold. Når du ikke længere har ophold på Corvia opbevarer vi dine oplysninger i 1 måned efter at du har forladt Corvia, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. Eksempelvis, hvis der skulle være rejst krav over for Corvia, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen. I forbindelse med visitation til Corvia modtager vi personoplysninger om dig. Hvis du ikke indskrives på Corvia slettes alle personoplysninger vi har modtaget senest 14 dage herefter.
6: Datasikkerhed
Corvia overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.
7: Klagevejledning
Ønsker du at klage over Corvias behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Telefon 33 19 32 00. E-mail: dt@datatilsynet.dk. Hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/
Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.